Tin PV Drilling

PV Drilling chào mừng “Ngày Pháp luật Việt Nam” năm 2017(18/10/2017)

Nối tiếp thành công của các hoạt động chào mừng Ngày pháp luật Việt Nam trong  những năm qua, năm 2017 Ngày Pháp luật Việt Nam tiếp tục được phát động tổ chức  tại PV Drilling và các Đơn vị thành viên. Ngày 16/10/2017, ông Phạm Tiến Dũng, Tổng giám đốc PV Drilling đã ký Quyết định số 304/QĐ-PVD ban hành Kế hoạch triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam tại PV Drilling (“Ngày Pháp luật 2017”)  để triển khai việc tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Kế hoạch triển khai “Ngày Pháp luật Việt Nam” trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (ban hành kèm theo Quyết định số 6426/QĐ-DKVN ngày 09/10/2017 của Tổng giám đốc Tập đoàn).


(Nguồn sưu tầm internet)

Chủ đề Ngày pháp luật năm 2017 là “ Tiếp tục nâng cao ý thức tôn trọng  và tuân thủ pháp luật; tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; phát huy dân chủ bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền lợi của cán bộ, nhân viên và người lao động”.

Việc  tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đặc biệt là các văn bản pháp luật mới, quy định mới có liên quan thiết thực đến toàn thể người lao động PV Drilling là công việc thường xuyên của Ban Pháp chế PV Drilling trong dịp chào mừng Ngày pháp luật năm 2017. PV Drilling có thêm một số hoạt động để tiếp tục thu hút sự quan tâm rộng rãi, nâng cao và làm sâu sắc thêm nhận thức của người lao động tại PV Drilling về mục đích, ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam. Qua đó khẳng định tinh thần thượng tôn pháp luật, nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành nghiêm chính Hiến pháp và pháp luật của người lao động tại PV Drilling.

Trong hai tuần từ 31/10/2017 đến 10/11/2017, Ban Pháp chế Tổng công ty sẽ triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến các tổ chức, đơn vị, cá nhân tại PV Drilling và các đơn vị thành viên nhằm nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật, tôn trọng và chấp hành Hiến pháp, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam bao gồm các hoạt động chủ yếu sau:

-    Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật”  cho người lao động của PV Drilling và các đơn vị thành viên với cơ cấu giải thương bao gồm các nhóm giải thưởng cho cá nhân  và tập thể tham gia  và đạt giải thưởng theo Thể lệ cuộc thi do Ban tổ chức ban hành.
-    Bản tin pháp luật số đặc biệt và các ấn phẩm liên quan chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam và Bản tin chuyên đề về Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14.
-    Tuyên truyền, phổ biến Ngày Pháp luật Việt Nam thông qua các khẩu hiệu phù hợp đặt tại trụ sở của PV Drilling và các đơn vị thành viên tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đăng trên các ấn phẩm, trang thông tin điện tử.
-    Tuyên truyền, phổ biến các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam trên trang thông tin điện tử của PV Drilling và màn hình chính tại khu vực lễ tân và các đơn vị (nếu có).

Theo Bản Kế hoạch Ban Pháp chế chủ trì thực hiện Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ và theo chỉ đạo của Tổng giám đốc, tiến hành sơ kết, đánh giá, đề nghị khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Kế hoạch. Văn phòng Tổng công ty, Ban Quản lý hệ thống thông tin phối hợp với Ban Pháp chế để bố trí nhân lực và kinh phí thực hiện những nhiệm vụ được giao. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, các Ban/Văn phòng và các đơn vị thành viên của PV Drilling chủ động, tích cực phối hợp với Ban Pháp chế phổ biến, khuyến khích sự tham gia rộng rãi của người lao động tại đơn vị mình, góp phần triển khai hiệu quả Kế hoạch.
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
34,387,419Lượt truy cập