Tin PV Drilling

Kế hoạch triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam tại PV Drilling năm 2019(22/10/2019)(Nguồn: sưu tập Internet)


Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người và tạo thành nền tảng cho việc thiết lập và củng cố kỷ cương xã hội nói chung và mỗi doanh nghiệp nói riêng. Xuất phát từ ý nghĩa đó, ngày 16/10/2019 Tổng giám đốc PV Drilling đã ký Quyết định số 365/QĐ-PVD về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam tại PV Drilling.

Theo đó, mục đích của triển khai Ngày Pháp luật tại PV Drilling nhằm triển khai có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại PV Drilling theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần tuyền truyền, phổ biến pháp luật, đặc biệt là các văn bản pháp luật mới, quy định mới có liên quan thiết thực đến toàn thể người lao động PV Drilling; tiếp tục thu hút sự quan tâm rộng rãi, nâng cao và làm sâu sắc thêm nhận thức của người lao động tại PV Drilling về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam và khẳng định tinh thần thượng tôn pháp luật, nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh Hiến pháp và pháp luật, trật tự, kỷ cương quản trị, lao động và sản xuất tại PV Drilling.

Theo Kế hoạch, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật được tổ chức tập trung tại PV Drilling và các công ty thành viên từ ngày 01/11/2019 đến ngày 11/11/2019, bao gồm các hoạt động chủ yếu sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến Ngày Pháp luật Việt Nam thông qua khẩu hiệu “Chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam - Tinh thần thượng tôn pháp luật và kỷ cương của Tổng công ty trong mỗi người lao động là nền tảng cho sự phát triển bền vững của PV Drilling” đặt tại trụ sở của PV Drilling và các công ty thành viên tại thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và đăng trên các ấn phẩm, trang thông tin điện tử.

2. Tuyên truyền, phổ biến các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam trên trang thông tin điện tử của PV Drilling và màn hình chính tại khu vực lễ tân và các đơn vị.

3. Tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam trên Bản tin pháp luật số đặc biệt và các ấn phẩm liên quan chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam.

4. Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật” cho người lao động (của PV Drilling và các công ty thành viên) với cơ cấu giải thưởng bao gồm các nhóm giải thưởng cho cá nhân và tập thể tham gia và đạt giải thưởng theo Thể lệ cuộc thi do Ban tổ chức ban hành.

Ban Pháp chế chủ trì thực hiện Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ và theo chỉ đạo của Tổng giám đốc, tiến hành sơ kết, đánh giá, đề nghị khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Kế hoạch. Văn phòng Tổng công ty, Ban Quản lý hệ thống thông tin phối hợp với Ban Pháp chế để bố trí nhân lực và kinh phí thực hiện những nhiệm vụ được giao. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, các Ban/Văn phòng/Chi nhánh và các doanh nghiệp thành viên của PV Drilling chủ động, tích cực phối hợp với Ban Pháp chế phổ biến, khuyến khích sự tham gia rộng rãi của người lao động tại đơn vị mình, góp phần triển khai hiệu quả Kế hoạch.
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
45,612,769Lượt truy cập