CBTT BCTC Công ty Mẹ và BCTC Hợp nhất Quý 1/2017

PV Drilling kính gửi đến Quý cổ đông, Nhà đầu tư Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất Q1/2017, đồng thời giải trình về kết quả kinh doanh
PV Drilling kính gửi đến Quý cổ đông, Nhà đầu tư Báo cáo tài chính (BCTC) Công ty Mẹ và Hợp nhất Q1/2017, đồng thời giải trình về kết quả kinh doanh như sau:
 

 

Công ty Mẹ

Hợp nhất

Q1/2017

Q1/2016

% tăng/giảm

Q1/2017

Q1/2016

% tăng/giảm

Doanh thu

338,2

461,8

-26,8%

503,0

1.577,4

-68,1%

Lợi nhuận sau thuế (*)

(167,6)

30,4

-651,3%

(200,9)

56,2

-457,5%


(*): lợi nhuận sau thuế dành cho cổ đông của Công ty Mẹ                                         Đơn vị: tỷ VND

Trong Quý 1/2017, lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ và Hợp nhất giảm tương ứng 651,3% và 457,5% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do một số nguyên nhân sau:

- Số lượng giàn khoan sở hữu hoạt động trung bình trong Q1/2017 là 1,4 giàn so với 2,0 giàn của cùng kỳ năm trước; hiệu suất sử dụng giàn trong Q1/2017 chỉ đạt 28%;
- Đơn giá thuê giàn trong Q1/2017 giảm từ 55%-60% so với Q1/2016;
- Không có giàn khoan thuê hoạt động trong Q1/2017;
- Khối lượng công việc và đơn giá các dịch vụ liên quan đến khoan trong Q1/2017 giảm khoảng 50% so với cùng kỳ;
- Tăng trích dự phòng phải thu quá hạn.

Trân trọng,
 
Tải Báo cáo:
 
- BCTC Hợp nhất Q1/2017: Link
- BCTC Cty mẹ Q1/2017: Link
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-8-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-8-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
16,826,782Lượt truy cập