Thông báo

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017(13/03/2017)

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

• Mã chứng khoán: PVD
• Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
• Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
• Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2017
• Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2017

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

2. Nội dung cụ thể:

• Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
• Thời gian thực hiện: Dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trong khoảng từ ngày 24/04/2017 đến ngày 28/04/2017.
• Địa điểm thực hiện: Tổng Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại Thư mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.
• Nội dung họp:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng năm 2017;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Ban Tổng giám đốc;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng Công ty và hoạt động của từng thành viên Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017;
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
- Phương án chia cổ tức năm 2016;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ (nếu có);
- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017;
- Việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017; và
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Xem chi tiết: Link


Trân trọng.

Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
24,082,072Lượt truy cập