Thông báo

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản(26/07/2017)

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

• Mã chứng khoán: PVD
• Ngày đăng ký cuối cùng: 08/08/2017
• Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/08/2017

1. Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể:

• Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
• Thời gian thực hiện: Dự kiến thực hiện trong khoảng từ ngày 08/08/2017 – 24/08/2017
• Nội dung lấy ý kiến: trình ĐHĐCĐ về việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát PV Drilling

Chi tiết Thông báo, Quý cổ đông xem file đính kèm: Link

Trân trọng
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
30,031,217Lượt truy cập