Thông báo

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng cho việc lấy ý kiến cổ đông về việc tạm ứng cổ tức năm 2009(03/11/2009)

Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (Mã CK: PVD) xin thông báo đến Quý cổ đông về Ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:
  • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  • Mệnh giá : 10.000 đ (mười nghìn đồng)
  • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/11/2009 (trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong các ngày 05,06/11/2009 thì người bán không được hưởng quyền).
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 09/11/2009
  • Lý do và mục đích: Lấy ý kiến của các cổ đông về việc tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu năm 2009 và việc niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu này. Chi tiết nội dung sẽ được thông báo cho cổ đông trong phiếu lấy ý kiến.
Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp. HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán PVD vào những ngày 06,09,10/11/2009.

Trân trọng,
PV Drilling Corp.
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
43,080,084Lượt truy cập