Thông báo

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 09/11/2008 về phương án sáp nhập PVD Invest vào PV Drilling(04/11/2008)

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Kính gửi:     QUÝ CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CP KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ
 
Hội đồng Quản trị Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường với chi tiết cụ thể như sau:

1. Thời gian:    09h00 Chủ nhật ngày 09/11/2008
2. Địa điểm:     Phòng họp Lầu 3, Khách sạn Caravelle,19-23 Công trường Lam Sơn, P. Bến Nghé, Q.1, Tp HCM.
3. Nội dung chính:       
 1. Trình bày phương án sáp nhập Công ty PVD Invest vào PV Drilling.
 2. Thảo luận về phương án sáp nhập
 3. Biểu quyết thông qua các nội dung sau:
 • Thông qua việc sáp nhập PVD Invest vào PV Drilling
 • Thông qua việc tăng vốn điều lệ trên cơ sở phát hành số lượng CP mới theo tỷ lệ chuyển đổi được thông qua
 • Thông qua tỷ lệ chuyển đổi cổ phần của PV Drilling đổi lấy cổ phần của PVD Invest
 • Thông qua tỷ lệ chuyển đổi cổ phần của PV Drilling đổi lấy số vốn góp theo hợp đồng góp vốn giữa PVD Invest và các cổ đông PVD Invest hoặc người nhận nhượng quyền
 • Thông qua việc giao cho HĐQT PV Drilling triển khai thực hiện việc sáp nhập theo tinh thần Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 09/11/2008
4. Điều kiện tham dự:
 • Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu PVD theo danh sách người sở hữu chứng khoán của Chi nhánh Trung tâm lưu ký chứng khoán Tp. HCM (ngày đăng ký cuối cùng là ngày 19/09/2008) đều được tham dự Đại hội.
 • Những cổ đông không thể đến dự Đại hội được phép ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu Giấy ủy quyền của Tổng Công ty PV Drilling.
5. Ghi chú: 
Để tạo điều kiện thuận tiện cho Ban tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội chậm nhất trước 17h00 ngày 05/11/2008 bằng điện thoại hoặc fax hoặc email theo địa chỉ:                       
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ
Lầu 2, 12 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp. HCM
Tel: 08-39142012       
Fax: 08-39142021
Người liên hệ: 
Anh Nguyễn Huy Trọng - Thư ký HĐQT
Ext:118, ĐTDĐ: 0937.000.334, email: trongnh@pvdrilling.com.vn

Chị Hồ Thị Thái Hòa – Thư ký TGĐ
Ext: 142, ĐTDĐ: 0918.180.444, email: hoahtt@pvdrilling.com.vn
 • Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy CMND hoặc hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp ủy quyền, đề nghị mang theo cả giấy Giấy ủy quyền (bản chính).
 • Chương trình họp Đại hội và tài liệu họp được gửi kèm theo Thông báo mời họp đến cổ đông và đăng tải tại website www.pvdrilling.com.vn hoặc cổ đông có thể liên hệ nhận tại Tổng Công ty PV Drilling.
 • Quý cổ đông cần biết thêm chi tiết, xin liên hệ: anh Nguyễn Huy Trọng (Thư ký HĐQT, Ext: 118 hoặc ĐTDĐ: 0937.000.334) hoặc chị Hồ Thị Thái Hòa (Thư ký TGĐ, Ext: 142, ĐTDĐ: 0918.180.444).
Trân trọng kính chào.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CP KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
ĐỖ ĐÌNH LUYỆN
Xem thêm chi tiết thông tin trong file đính kèm:
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
43,079,732Lượt truy cập