Thông báo

Thông báo kế hoạch chuyển đổi cổ phiếu PVDI sang PVD(07/07/2009)

Tiếp theo thông báo chốt danh sách cổ đông PVD Invest ngày 06/07/2009 để thực hiện việc chuyển đổi PVDI sang cổ phiếu PVD, Hội đồng quản trị công ty PVD Invest trân trọng thông báo đến Quý cổ đông và Bên góp vốn đầu tư Giàn khoan PVDrilling III kế hoạch chi tiết thực hiện việc chuyển đổi cổ phiếu PVDI sang cổ phiếu PVD như thư Thông Báo bên dưới. 

Kính đề nghị Quý Cổ đông điền sẵn Giấy xác nhận chuyển đổi cổ phiếu như đính kèm và nộp cùng với các giấy tờ cần thiết khác nêu trong Thông báo Kế hoạch chuyển đổi khi đến Bản Việt làm thủ tục chuyển đổi. 

Nếu Quý Cổ đông/ Bên góp vốn không trực tiếp thực hiện việc chuyển đổi, vui lòng làm Giấy Ủy quyền theo mẫu đính kèm và tuân theo sự hướng dẫn nêu trong Thư thông báo khi đến địa điểm thực hiện chuyển đổi.         

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI CỔ PHIẾU PVDI
Kính gửi:  Quý Cổ đông                    
              Bên góp vốn đầu tư Dự án Giàn khoan PV DRILLING III
Căn cứ Nghị quyết số 048A-08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/10/2008 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Khoan Dầu khí Việt Nam (Công ty PVD Invest);

 • Căn cứ Nghị quyết số 01/11/2008/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/11/2008 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (Tổng Công ty PV Drilling);
 • Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán Chứng khoán ra công chúng ngày 10/06/2009 của Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp cho Tổng Công ty PV Drilling;
Hội đồng Quản trị Công ty PVD Invest xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông có tên trong danh sách chốt lúc 17h00  ngày 06/07/2009 và các Tổ chức, Cá nhân tham gia góp vốn đầu tư Dự án Giàn khoan PV DRILLING III  (sau đây gọi là “Bên góp vốn”):

Ngày 10/06/2009,  UBCKNN đã cấp Giấy chứng nhận chào bán Chứng khoán ra công chúng cho Tổng Công ty PV Drilling để thực hiện việc sáp nhập Công ty PVD Invest vào Tổng Công ty PV Drilling (xem nội dung Giấy chứng nhận tại địa chỉ sau: www.pvdrilling.com.vn; www.pvdi.com.vn; www.vcsc.com.vn). Theo đó, thủ tục tiếp theo sẽ là tiến hành chuyển đổi cổ phiếu PVDI và các phần vốn góp đầu tư Dự án Giàn khoan PV DRILLING III sang cổ phiếu PVD. Để công tác chuyển đổi hiệu quả và đảm bảo tiến độ đề ra, Hội đồng Quản trị Công ty PVD Invest trân trọng thông báo đến Quý cổ đông và các Bên góp vốn kế hoạch chuyển đổi như sau:
 
1.Hình thức chuyển đổi
 • Cổ đông PVD Invest có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 06/07/2009 nộp Giấy Chứng nhận sở hữu cổ phần PVDI để nhận Giấy Chứng nhận sở hữu cổ phần PVD; 
 • Bên Góp vốn nộp Hợp đồng tham gia góp vốn Đầu tư Dự án Giàn khoan PV DRILLING III để nhận GiấyChứng nhận sở hữu cổ phần PVD.
2.Thời gian và địa điểm chuyển đổi    Thời gian: Từ ngày 14/07/2009 đến hết ngày 28/07/2009.    Địa điểm:

Tại Tp.Hồ Chí Minh:
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt, số 136 Hàm Nghi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: +84 08 39143588 (Ext: 207/208) Từ 08h00 đến 17h00 các ngày làm việc từ 14/07/2009 đến 28/07/2009.
 
Tại Hà Nội:
 • Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt, số Số 18 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 • Điện thoại: +84 04 62626999  Từ 08h00 đến 17h00 các ngày làm việc từ 14/07/2009 đến 28/07/2009.
Tại Vũng Tàu:
 • Văn phòng Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Biển, số 43A, Đường 30/4, Phường 9, Vũng Tàu.
 • Điện thoại: +84 064 3590124 Từ 14h00 đến 17h00 trong hai ngày 16 và 23/07/2009 Từ 08h00 đến 17h00 trong bốn ngày 17, 18, 24 và 25/07/2009
3.Nguyên tắc chuyển đổi

A) Đối với cổ phiếu:
 • Cứ 5,5 cổ phiếu (Năm phẩy năm cổ phiếu) PVDI sẽ nhận được 1 (một) cổ phiếu PVD. Phần còn lại không đủ chuyển đổi thành 1 cổ phiếu PVD sẽ được hoàn lại cho Cổ đông tại thời điểm chuyển đổi với giá trị bằng mệnh giá của cổ phiếu PVDI.
 • Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh khi thực hiện chuyển đổi (nếu có) sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Phần còn lại không đủ chuyển đổi thành 1 cổ phiếu PVD sẽ được hoàn lại cho Cổ đông tại thời điểm chuyển đổi với giá trị bằng mệnh giá của cổ phiếu PVDI. 
B)Đối với Vốn góp đầu tư Dự án Giàn khoan PV DRILLING III:
 • Cứ 55.000 đồng (Năm mươi lăm ngàn đồng) vốn góp theo Hợp đồng góp vốn đầu tư Giàn khoan PV DRILLING III sẽ nhận được 1 (một) cổ phiếu PVD.
 • Phần vốn góp còn lại không đủ chuyển đổi thành 1 cổ phiếu PVD sẽ được hoàn lại cho Bên góp vốn tại thời điểm chuyển đổi. 
4.Thủ tục chuyển đổi:
Khi đến làm thủ tục chuyển đổi, đề nghị Quý Cổ đông / Bên góp vốn xuất trình:            
4.1.  Đối với Cổ đông sở hữu cổ phần PVDI:
 • Giấy Chứng nhận sở hữu cổ phần PVDI (bản gốc).
 • Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản gốc hoặc bản phô tô công chứng) nếu là Cổ đông cá nhân.
 • Giấy CNĐKKD (bản gốc hoặc bản phô tô công chứng) nếu là Cổ đông tổ chức.  
4.2.    Đối với Bên góp vốn:
 • Hợp đồng Góp vốn đầu tư Dự án Giàn khoan PV DRILLING III (bản gốc).
 • Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản gốc hoặc bản phô tô công chứng) nếu là cá nhân.
 • Giấy CNĐKKD (bản gốc hoặc bản phô tô công chứng) nếu là  tổ chức.  
Xin lưu ý:
 • Trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục chuyển đổi, người được ủy quyền phải xuất trình đầy đủ các giấy tờ nêu trên đồng thời xuất trình Chứng minh nhân dân/ hộ chiếu (bản gốc hoặc bản phô tô công chứng) của mình cùng với Giấy ủy quyền (lập như mẫu đính kèm).  
 • Riêng đối với Cổ đông/Bên góp vốn là cán bộ công nhân viên của các Công ty là Đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, nếu không trực tiếp đến làm thủ tục chuyển đổi, có thể làm Giấy ủy quyền cho đại diện của đơn vị đến làm thủ tục với điều kiện Giấy ủy quyền này phải có xác nhận của người có thẩm quyền tại đơn vị.  
 • Trường hợp Bên góp vốn làm mất hoặc thất lạc Bản gốc Hợp đồng góp vốn hoặc Bên góp vốn là người nhận chuyển nhượng quyền góp vốn của cổ đông có quyền góp vốn vào ngày chốt 31/03/2008, khi đến làm thủ tục chuyển đổi, Bên góp vốn phải xuất trình được các giấy tờ sau để Công ty xem xét, giải quyết:
 • Phiếu đăng ký Tham gia góp vốn đầu tư Dự án Giàn khoan PV DRILLING III. 
 • Giấy nộp tiền mặt hoặc Giấy chuyển khoản.  
 • Trường hợp Cổ đông/ Bên góp vốn cầm cố cổ phiếu PVDI/ Hợp đồng góp vốn đầu tư Dự án Giàn khoan PV DRILLING III tại Tổng Công ty Cổ phần Tài chính Dầu khí (PVFC) hoặc các Tổ chức Tín dụng khác, đề nghị Quý vị liên hệ trực tiếp với PVFC/ Tổ chức Tín dụng để tiến hành giải chấp cầm cố hoặc ủy quyền cho PVFC/Tổ chức Tín dụng thực hiện thủ tục chuyển đổi số cổ phiếu PVDI/ Hợp đồng góp vốn đang cầm cố sang cổ phiếu PVD.
 • Trong trường hợp Cổ đông/ Bên góp vốn không làm thủ tục chuyển đổi cổ phiếu trong thời hạn đã thông báo, Công ty sẽ căn cứ vào danh sách cổ đông chốt ngày 06/07/2009 hoặc Hợp đồng góp vốn đầu tư dự án gián khoan PV DRILLING III (bản lưu) để tiến hành chuyển đổi sang cổ phiếu PVD cho Quý Cổ đông/ Bên góp vốn. Tuy nhiên, Công ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm liên quan đến việc lưu ký và giao dịch cổ phiếu sau này.
 •   Công ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm do sự chậm trễ của Cổ đông/Bên góp vốn (nếu có) phát sinh sau ngày 28/07/2009. Các thông tin khác liên quan đến thủ tục lưu ký và thời điểm giao dịch số cổ phiếu được chuyển đổi sẽ được thông báo ngay sau khi nhận được phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.
Hội đồng Quản trị Công ty PVD Invest mong nhận được sự hợp tác hiệu quả của Quý Cổ đông và Bên Góp vốn đầu tư Dự án Giàn khoan PV DRILLING III, để công tác chuyển đổi được thực hiện tốt và đúng tiến độ, hoàn tất thủ tục sáp nhập theo quy định của pháp luật.

 

Xem thêm chi tiết tại các file đính kèm
Giấy Ủy Quyền:
Giấy xác nhận chuyển đổi cổ phiếu
Thư thông báo CĐ Kế hoạch chuyển đổi:
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
42,776,000Lượt truy cập