Thông báo

Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát của PV Drilling(08/08/2017)

Hội đồng quản trị PV Drilling trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát. Quý cổ đông vui lòng xem tại đây:

- Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị: Link
- Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát: Link
- Giấy ủy quyền: Link
- Phiếu biểu quyết: Link
- Sơ yếu lý lích: Link
- Tờ trinh ĐHĐCĐ: Link

Trân trọng,
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
28,923,130Lượt truy cập