Thông báo

Công bố và Giải trình BCTC Công ty mẹ và Hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán(30/03/2018)

PV Drilling công bố thông tin Báo cáo tài chính (BCTC) Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán, đồng thời giải trình về kết quả kinh doanh như sau:

 

Công ty Mẹ

Hợp nhất

2017

2016

% tăng/giảm

2017

2016

% tăng/giảm

Doanh thu

2,550.1

2,210.0

15%

3,890.7

5,360
-27%

Lợi nhuận sau thuế (*)

107.2

77.5

38%

45.3

129.4

-65%

(*): lợi nhuận sau thuế dành cho cổ đông của Công ty Mẹ                                         Đơn vị: tỷ VND

Năm 2017, doanh thu và LNST của Công ty Mẹ tăng tương ứng 15% và 38%. Tuy nhiên, doanh thu và LNST Hợp nhất giảm tương ứng 27% và 65%, chủ yếu do một số nguyên nhân sau:

-    Hiệu suất sử dụng giàn khoan tự nâng đạt 73% so với cùng kỳ đạt 43% nhưng giàn khoan TAD đã dừng hoạt động từ tháng 10/2016.
-    Năm 2017, PV Drilling không có giàn khoan thuê hoạt động (năm 2016 có 0,24 giàn).
-    Đơn giá bình quân cho thuê giàn trong năm 2017 tiếp tục giảm 22% so với cùng kỳ;
-    Khối lượng công việc của các dịch vụ kỹ thuật liên quan đến khoan trong năm 2017 tiếp tục giảm khoảng 20%; đơn giá của các dịch vụ này tiếp tục giảm khoảng 10% so với năm 2016.

Trong năm 2017, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của PV Drilling đã chịu tác động từ việc sụt giảm nghiêm trọng của giá dầu khi các nhà thầu dầu dừng hoặc tạm hoãn triển khai các chương trình khoan khiến cho khối lượng công việc cũng như đơn giá của dịch vụ khoan và các dịch vụ liên quan đến khoan sụt giảm nghiêm trọng. Mặc dù HĐSXKD năm 2017 gặp nhiều khó khăn, Tổng Công ty đã luôn nỗ lực trong việc thực hiện nhiều giải pháp nhằm cắt giảm chi phí và duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tận dụng tối đa các nguồn lực hiện có.

Trân trọng,

Tải Báo cáo:

- BCTC Hợp nhất 2017 đã kiểm toán: Link
- BCTC Công ty Mẹ 2017 đã kiểm toán: Link
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
30,809,601Lượt truy cập