Thông báo

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức(09/07/2019)

Ngày 8/7/2019, UBCK Nhà nước đã chấp thuận cho PV Drilling thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2019 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/06/2019/NQ-HĐQT ngày 26/06/2019.


Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
45,486,531Lượt truy cập