Thông báo

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức(25/10/2016)

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu như sau:

I. Mục đích phát hành cổ phiếu
Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2015 theo BCTC Hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán.

II. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
  1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí
  2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
  3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
  4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 348.466.259  cổ phiếu         
  5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 348.050.259 cổ phiếu
  6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 416.000 cổ phiếu
  7. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 34.805.025 cổ phiếu
  8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 348.050.250.000 đồng 
  9. Tỷ lệ phát hành: 10% (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)
  10. Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2015 theo BCTC Hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán.
  11. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/11/2016
  12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số cổ phần phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị và số cổ phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
  Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 106 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ cổ tức 10%, cổ đông sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu mới tương ứng là 106 * 10% = 10,6 cổ phần. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên cổ đông A được nhận 10 cổ phần mới, số cổ phần lẻ thập phân phát sinh là 0,6 cổ phần sẽ bị hủy bỏ.

Chi tiết thông báo, Quý cổ đông vui lòng xem tại đây: Link

Trân trọng.
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
24,082,069Lượt truy cập