Thông báo

CBTT BCTC bán niên 2017 Công ty Mẹ và Hợp nhất đã được soát xét(30/08/2017)

PV Drilling kính gửi đến Quý cổ đông, Nhà đầu tư Báo cáo tài chính (BCTC) Bán niên 2017 Công ty Mẹ và Hợp nhất đã được soát xét, đồng thời giải trình về kết quả kinh doanh như sau:

 

Công ty Mẹ

Hợp nhất

6T/2017

6T/2016

% tăng/giảm

6T/2017

6T/2016

% tăng/giảm

Doanh thu

968,1

1.208,8

-19,9%

1.448,3

3.352,2

-56,8%

Lợi nhuận sau thuế (*)

-188,4

41,8

-550,7%

-252,7

76,0

-432,5%

(*): lợi nhuận sau thuế dành cho cổ đông của Công ty Mẹ                                                                      Đơn vị: tỷ VND


Trong 6 tháng đầu năm 2017, lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ và Hợp nhất giảm tương ứng 550,7% và 432,5% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do một số nguyên nhân sau:

- Đơn giá cho thuê giàn khoan trong 6T/2017 giảm mạnh từ 40%-45% so với 6T/2016; tuy nhiên, số lượng bình quân các giàn khoan tự nâng hoạt động trong 6T/2017 là 2,1 giàn, tăng so với 1,3 giàn của cùng kỳ năm ngoái;
- Không có giàn khoan thuê hoạt động trong 6T/2017 so với 0,5 giàn của cùng kỳ năm trước;
- Giàn PV DRILLING V không hoạt động trong 6T/2017;
- Khối lượng công việc và đơn giá các dịch vụ liên quan đến khoan cũng đã giảm từ 30-40%.

Trân trọng .


Tải Báo cáo:
- BCTC Hợp nhất 6T/2017: Link
- BCTC Cty mẹ 6T/2017: Link
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
28,896,658Lượt truy cập