Thông báo

CBTT BCTC Công ty Mẹ và BCTC Hợp nhất Quý 4/2016(25/01/2017)

PV Drilling kính gửi đến Quý Cổ đông, Nhà đầu tư Báo cáo tài chính (BCTC) Công ty Mẹ và Hợp nhất Q4/2016, đồng thời giải trình về kết quả kinh doanh như sau:

 

Công ty Mẹ

Hợp nhất

Q4/2016

Q4/2015

% tăng/giảm

Q4/2016

Q4/2015

% tăng/giảm

Doanh thu

478,7

1.250,0

-61,7%

811,0

2.333,9

-65,3%

Lợi nhuận sau thuế (*)

23,8

165,2

-85,6%

34,2

76,6

-55.4%

(*): lợi nhuận sau thuế dành cho cổ đông của Công ty Mẹ                                         Đơn vị: tỷ VND

Trong Quý 4/2016, lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ và Hợp nhất giảm tương ứng 85,6% và 55,4% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do một số nguyên nhân sau:

- Số lượng giàn khoan sở hữu hoạt động trung bình trong Q4/2016 là 2,3 giàn so với 4,2 giàn của cùng kỳ năm trước; hiệu suất sử dụng giàn trong Q4/2016 chỉ đạt 46%;

- Đơn giá thuê giàn trong Q4/2016 giảm từ 55-60% so với Q4/2015;

- Không có giàn khoan thuê hoạt động trong Q4/2016;

- Khối lượng công việc và đơn giá các dịch vụ liên quan đến khoan trong Q4/2016 giảm từ 40-60% so với cùng kỳ;


Tải Báo cáo:

- BCTC Hợp nhất Q4/2016: Link

- BCTC Công ty Mẹ Q4/2016: Link

Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
24,087,311Lượt truy cập