Thông báo

CBTT BCTC Công ty Mẹ và BCTC Hợp nhất Quý 3/2016(28/10/2016)

PV Drilling kính gửi đến Quý cổ đông, Nhà đầu tư Báo cáo tài chính (BCTC) Công ty Mẹ và Hợp nhất Q3/2016, đồng thời giải trình về kết quả kinh doanh như sau:

 

Công ty Mẹ

Hợp nhất

Q3/2016

Q3/2015

% tăng/giảm

Q3/2016

Q3/2015

% tăng/giảm

Doanh thu

519,6

2.310,6

-77,5%

1.189,3

3.679,4

-67,7%

Lợi nhuận sau thuế (*)

11,0

541,5

-98,0%

9,9

559,3

-98,2%


(*): lợi nhuận sau thuế dành cho cổ đông của Công ty Mẹ

Trong Quý 3/2016, lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ và Hợp nhất giảm tương ứng 98,0% và 98,2% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do một số nguyên nhân sau:

- Hiệu suất sử dụng giàn chỉ đạt 62%; đơn giá cho thuê giàn giảm mạnh từ 55%-60%.
- Không có giàn khoan thuê hoạt động trong Quý 3/2016 so với 3,5 giàn của cùng kỳ.
- Khối lượng công việc và đơn giá các dịch vụ liên quan đến khoan giảm từ 40-60%.

Trân trọng,

Tải Báo cáo:
- BCTC Hợp nhất Q3/2016: Link
- BCTC Công ty Mẹ Q3/2016: Link
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
24,082,074Lượt truy cập