Thông báo

CBTT BCTC Công ty Mẹ và BCTC Hợp nhất Quý 2/2019(30/07/2019)

PV Drilling công bố Báo cáo tài chính (BCTC) Công ty Mẹ và Hợp nhất Q2/2019, đồng thời giải trình về kết quả kinh doanh như sau:(*): lợi nhuận sau thuế dành cho cổ đông của Công ty Mẹ                   Đơn vị: tỷ VND

Trong Quý 2/2019, Doanh thu của Công ty mẹ và Hợp nhất giảm tương ứng 11% và 38% so với cùng kỳ chủ yếu do:
- Giảm Doanh thu hoạt động thương mại, cung ứng nhân lực.

Lợi nhuận sau thuế Công ty Mẹ và Hợp nhất Quý 2/2019 tăng mạnh 136% và 266% so với cùng kỳ chủ yếu do:
- Hiệu suất sử dụng giàn tăng, đạt 90% so với cùng kỳ là 85%.
- Ghi nhận thuế nhà thầu tạm nộp tại Malaysia như là 1 khoản phải thu trong tương lai.
- Áp dụng thời gian khấu hao lên 35 năm khi tính khấu hao giàn khoan cho một giờ hoạt động của giàn khoan biển PV DRILLING II, PV DRILLING III và PV PVD DRILLING VI.
- Tăng thu nhập từ các Liên doanh.

Trân trọng,

Tải Báo cáo:
- CBTT giải trình BCTC đã kiểm toán 2019: Link
- BCTC Hợp nhất Q2/2019: Link
- BCTC Cty mẹ Q2/2019: Link
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
45,485,126Lượt truy cập