Thông báo

CBTT BCTC Công ty Mẹ và BCTC Hợp nhất Quý 1/2017(28/04/2017)

PV Drilling kính gửi đến Quý cổ đông, Nhà đầu tư Báo cáo tài chính (BCTC) Công ty Mẹ và Hợp nhất Q1/2017, đồng thời giải trình về kết quả kinh doanh như sau:
 

 

Công ty Mẹ

Hợp nhất

Q1/2017

Q1/2016

% tăng/giảm

Q1/2017

Q1/2016

% tăng/giảm

Doanh thu

338,2

461,8

-26,8%

503,0

1.577,4

-68,1%

Lợi nhuận sau thuế (*)

(167,6)

30,4

-651,3%

(200,9)

56,2

-457,5%


(*): lợi nhuận sau thuế dành cho cổ đông của Công ty Mẹ                                         Đơn vị: tỷ VND

Trong Quý 1/2017, lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ và Hợp nhất giảm tương ứng 651,3% và 457,5% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do một số nguyên nhân sau:

- Số lượng giàn khoan sở hữu hoạt động trung bình trong Q1/2017 là 1,4 giàn so với 2,0 giàn của cùng kỳ năm trước; hiệu suất sử dụng giàn trong Q1/2017 chỉ đạt 28%;
- Đơn giá thuê giàn trong Q1/2017 giảm từ 55%-60% so với Q1/2016;
- Không có giàn khoan thuê hoạt động trong Q1/2017;
- Khối lượng công việc và đơn giá các dịch vụ liên quan đến khoan trong Q1/2017 giảm khoảng 50% so với cùng kỳ;
- Tăng trích dự phòng phải thu quá hạn.

Trân trọng,
 
Tải Báo cáo:
 
- BCTC Hợp nhất Q1/2017: Link
- BCTC Cty mẹ Q1/2017: Link
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
23,453,379Lượt truy cập