Khen thưởng an toàn trên các giàn khoan

Khen thưởng an toàn tháng 12/2013(03/01/2014)

Tháng 12

Giải thưởng

Người chủ động

Giải thưởng

Người cẩn trọng

Giải thưởng

Người tận tâm

Giàn PV Drilling I

Nguyen Van Chuong

Floorman

Do Van Bien

Floorman

Nguyen Dinh Thang

Roustabout

Giàn PV Drilling II

Nguyen Trung Kien

AD

Vo Van Hoat

Floorman

Ngo Tuan Cuong

Roustabout

Giàn PV Drilling III

Tran Van Manh

Pumpman

Le Duc Khuyen

Floorman

Ng Tai Anh Chuong

Head R/A

Giàn PV Drilling V

Pham Huu Ba

Lead R/A

Pham Đuc Quan

AB

Le Phuc Thinh

Motorman

Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
41,439,754Lượt truy cập