2005
PV Drilling chuyển đổi hình thức hoạt động thành Công ty Cổ phần theo Quyết định số 3477/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
40,618,488Lượt truy cập