Ban Tổng Giám Đốc
Ông NGUYỄN XUÂN CƯỜNG
Tổng Giám đốc
Thành viên HĐQT

Trình độ chuyên môn:

 • Kỹ sư Khoan Dầu khí
 • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Quá trình công tác:

 • 4/2019 đến nay: Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị PV Drilling.
 • 9/2010 - 4/2019: Phó Tổng Giám đốc PV Drilling.
 • 6/2008 - 9/2010: Phó Tổng Giám đốc, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP).
 • 2005 - 2008: Giám đốc Thi Công, Phó Giám đốc, Công ty PVEP - Algeria.
 • 2003 - 2005: Phó Trưởng phòng Thi công Khoan, Trưởng phòng Thi công Khoan Công ty PIDC.
 • 2001 - 2003: Trưởng Dự án Bồn trũng Hà Nội, Trưởng Dự án Amara, Công ty Đầu tư Phát triển Dầu khí (PIDC).
 • 1999 - 2001: Kỹ sư Khoan, Công ty Unocal.
 • 1996 - 1999: Kỹ sư Khoan, Công ty Giám sát các hợp đồng PSC (PVSC).
 • 1992 - 1996: Công tác tại Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC).

Chức vụ kiêm nhiệm: Chủ tịch HĐQT PVD Training, Chủ tịch HĐTV PVD Overseas, Chủ tịch HĐTV PVD Baker Hughes..

Ông TRẦN VĂN HOẠT
Phó Tổng Giám đốc
Trình độ chuyên môn:
 • Kỹ sư khoan Dầu khí
 • Kỹ sư khoan dầu khí nâng cao tại Liên Xô cũ

Quá trình công tác:

 • 2001 đến nay: Phó Tổng Giám đốc PV Drilling.
 • 2006 đến nay: Giám đốc Trung tâm Ứng phó Sự cố Tràn dầu khu vực miền Nam (NASOS).
 • 1987 - 2001: Chánh kỹ sư và Giàn trưởng giàn khoan tự nâng Cửu Long, Xí nghiệp Liên doanh Dầu khí Vietsovpetro.
 • 1983 - 1987: Đốc công khoan tại Công ty Dầu khí I Thái Bình.

Chức vụ kiêm nhiệm: Chủ tịch Hội đồng thẩm định các dự án đầu tư của PV Drilling, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Khoa học công nghệ, Chủ tịch Quỹ Tương trợ Dầu khí PV Drilling, Giám đốc Trung tâm Ứng phó Sự cố Tràn dầu khu vực miền Nam (NASOS).

Ông ĐÀO NGỌC ANH
Phó Tổng Giám đốc

Trình độ chuyên môn

 • Kỹ sư Thiết bị Động lực Tàu thủy, Trường Đại học Đóng Tàu Leningrad, Liên Xô.

Quá trình công tác:

 • 12/2009 đến nay: Phó Tổng Giám đốc PV Drilling.
 • 2008 - 2009: Trưởng phòng Quản lý Dự án & Xây dựng cơ bản, PV Drilling.
 • 2003 - 2008: Trưởng phòng Nhập Công ty Thương Mại Dầu khí, PETECHIM.
 • 2001 - 2003: Phó phòng Vận Tải Dầu khí Công ty Thương Mại Dầu khí, PETECHIM.
 • 1994 - 2001: Phó phòng Nhập Công ty Thương Mại Dầu khí, PETECHIM.
 • 1987 - 1994: Nhân viên phòng Phương tiện Nổi - Công ty Xuất Nhập Khẩu Thiết bị & Kỹ Thuật Dầu khí, PETECHIM.

Chức vụ kiêm nhiệm: Chủ tịch HĐTV PVD Logging, Phó Chủ tịch HĐTV PVD-Expro, Thành viên HĐTV PVD Tubulars Management, Tổ trưởng Tổ chuyên gia các dự án do PV Drilling làm chủ đầu tư.

Ông TRỊNH VĂN VINH
Phó Tổng Giám đốc

Trình độ chuyên môn:

 • Kỹ sư cơ khí.

Quá trình công tác:

 • 8/2011 đến nay: Phó Tổng Giám đốc PV Drilling.
 • 6/2011 - 8/2011: Phó Tổng Giám đốc PV Drilling kiêm Giám đốc Công ty PVD Tech.
 • 2006 - 06/2011: Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Khoan Dầu khí (PVD Tech).
 • 2002 - 2006: Phó Trưởng phòng/ Trưởng phòng Kỹ thuật PV Drilling.
 • 1987 - 2002: Kỹ sư cơ khí; Giàn phó cơ điện; Trợ lý Tổng Giám đốc Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro.

Chức vụ kiêm nhiệm: Chủ tịch HĐQT PVD Tech, Chủ tịch HĐTV PVD - OSI, Phó Chủ tịch HĐTV Vietubes, Thành viên HĐTV PVD Overseas.

Ông VŨ VĂN MINH
Phó Tổng Giám đốc

Trình độ chuyên môn:

 • Thạc sỹ Kỹ thuật khoan, khai thác và công nghệ dầu khí.

Quá trình công tác:

 • Từ 11/2014 đến nay: Phó Tổng Giám đốc PV Drilling.
 • Từ 4/2011 - 3/2016: Phó Giám đốc PVD Baker Hughes.
 • Từ 7/2010 - 3/2011: Trưởng Ban thành lập LD PV Drilling - Baker Hughes.
 • Từ 6/2008 - 6/2010: Kỹ sư khoan chính & giám sát khoan, Công ty Liên doanh điều hành Hoàng Long JOC & Hoàn Vũ JOC.
 • Từ 9/2006 - 5/2008: Phó trưởng phòng Kỹ thuật và hỗ trợ sản xuất, Ban Quản lý Hợp đồng Dầu khí, PetroVietnam. 
 • Từ 2/1996 - 8/2006: Kỹ sư khoan phòng Thăm dò - Khai thác và Ban Tìm kiếm - Thăm dò, PetroVietnam. 
 • Từ 10/1993 - 1/1996: Kỹ sư Khoan, Công ty giám sát các hợp đồng chia sản phẩm Dầu khí (PVSC).
Chức vụ kiêm nhiệm: Chủ tịch HĐTV PVD Well Services, Giám đốc PVD Baker Hughes.

Ông HỒ VŨ HẢI
Phó Tổng Giám đốc

Trình độ chuyên môn:

 • Kỹ sư Điều khiển tàu biển.

Quá trình công tác:

 • Từ 3/2015 đến nay: Phó Tổng Giám đốc PV Drilling.
 • Từ 2011 - 2015: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thăm dò Khai thác dầu khí (PVEP).
 • Từ 2009 - 2011: Phó Tổng Giám đốc PV Drilling, kiêm Giám đốc Xí nghiệp Điều hành Khoan.
 • Từ 2008 - 2009: Phó Tổng Giám đốc PV Drilling, kiêm Giám đốc Công ty PVD Offshore.
 • Từ 2007 - 2008: Giám đốc Công ty PVD Offshore trực thuộc PV Drilling.
 • Từ 2006 - 2007: Giám đốc Xí nghiệp Khoan – đơn vị thành viên PV Drilling.
 • Từ 2001 - 2006: Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ Ứng cứu Sự cố Tràn dầu - đơn vị thành viên PV Drilling.
 • Từ 1994 - 2001: Đội trưởng đội ứng cứu tràn dầu thuộc Xí nghiệp PTSC Offshore – đơn vị thành viên Công ty PTSC.
Chức vụ kiêm nhiệm: Chủ tịch HĐTV PVD Deepwater, Thành viên HĐQT PVD Tech.

  Ông ĐỖ DANH RẠNG
  Phó Tổng Giám đốc

  Trình độ chuyên môn

  • Thạc sỹ tài chính kế toán.

  Quá trình công tác:

  • Từ 4/2017 đến nay: Phó Tổng Giám đốc PV Drilling.
  • Từ 1/2009 - 4/2017: Trưởng Ban Tài chính, PV Drilling.
  • Từ 1/2008 - 12/2008: Phó phòng Tài chính, PV Drilling.
  • Từ 6/2006 - 12/2007: Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Kimberly Clark Vietnam.
  • Từ 7/2003 - 6/2006: Trưởng phòng Tài chính, S-Telecom (S-Fone).
  • Từ 6/2001 - 7/2003: Trưởng BP Tài chính Kế toán, Holcim Vietnam.
  • Từ 7/1998 - 6/2001: Trưởng BP Kế toán Giá thành, American Standard Vitenam.
  • Từ 10/1995 - 6/1998: Kế toán Tổng hợp, Grand Imperial Saigon Hotel.
  Chức vụ kiêm nhiệm: Thành viên HĐTV PVD Baker Hughes, Thành viên HĐTV PVD Overseas, Thành viên độc lập HĐQT PVD Training.
  Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
  © Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
  43,262,708Lượt truy cập