Dịch vụ
 
Ban Giám Đốc
Ông VŨ VĂN MINH
Giám đốc PVD Baker Hughes

Quá trình công tác:  

 

  • 10/1993 - 1/1996: Kỹ sư Khoan, Công ty giám sát các hợp đồng chia sản phẩm Dầu khí (PVSC).
  • 2/1996 - 8/2006: Kỹ sư khoan phòng Thăm dò - Khai thác và Ban Tìm kiếm - Thăm dò, PetroVietnam. 
  • 9/2006 - 5/2008: Phó trưởng phòng Kỹ thuật và hỗ trợ sản xuất, Ban Quản lý Hợp đồng Dầu khí, PetroVietnam.
  • 6/2008 - 6/2010: Kỹ sư khoan chính & giám sát khoan, Công ty Liên doanh điều hành Hoàng Long JOC & Hoàn Vũ JOC.
  • 7/2010 - 3/2011: Trưởng Ban thành lập LD PV Drilling - Baker Hughes.
  • 4/2011 - 11/2014: Phó Giám đốc, Công ty TNHH Liên doanh Kỹ thuật Giếng khoan PV Drilling và Baker Hughes (PVD Baker Hughes).
  • 11/2014 - 3/2016: Phó Tổng Giám đốc PV Drilling, Phó Giám đốc PVD Baker Hughes.
  • 3/2016 đến nay: Phó Tổng Giám đốc PV Drilling kiêm Giám đốc PVD Baker Hughes.

Trình độ chuyên môn:  
Thạc sỹ Kỹ thuật khoan, khai thác và công nghệ dầu khí.

Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
36,774,672Lượt truy cập