Dịch vụ
 
Ban Giám Đốc
Ông VŨ VĂN MINH
Giám đốc PVD Baker Hughes

Quá trình công tác:

  • 10/1993 - 01/1996: Kỹ sư khoan, Công ty Giám sát các hợp đồng chia sản phẩm dầu khí (PVSC).
  • 02/1996 - 08/2006: Kỹ sư khoan phòng Thăm dò - Khai thác và Ban Tìm kiếm - Thăm dò, PetroVietnam.
  • 09/2006 - 05/2008: Phó Trưởng phòng Kỹ thuật và Hỗ trợ sản xuất, Ban Quản lý Hợp đồng dầu khí, PetroVietnam.
  • 06/2008 - 06/2010: Kỹ sư khoan chính và giám sát khoan, Công ty Liên doanh điều hành Hoàng Long JOC và Hoàn Vũ JOC.
  • 07/2010 - 03/2011: Trưởng Ban thành lập liên doanh PV Drilling và Baker Hughes.
  • 04/2011 - 03/2016: Phó Giám đốc PVD Baker Hughes.
  • 11/2014 đến nay: Phó Tổng Giám đốc PV Drilling.
  • 03/2016 đến nay: Giám đốc PVD Baker Hughes.
  • 11/2018 đến nay: Kiêm Chủ tịch Công ty PVD Well Services.

Trình độ chuyên môn:
-  Thạc sĩ Công nghệ khoan và Khai thác dầu khí

Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
45,486,182Lượt truy cập