Truyền Thông

Kế hoạch triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam tại PV Drilling năm 2021


(Nguồn: sưu tầm Internet)

Với mục đích hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11 (“Ngày Pháp luật”), đưa việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật, đồng thời khẳng định tinh thần thượng tôn pháp luật, nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh Hiến pháp và pháp luật của người lao động PV Drilling, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, gắn hoạt động sản xuất, kinh doanh với các yêu cầu về phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới, Tổng giám đốc PV Drilling đã ký Quyết định số 177/QĐ-PVD  về việc ban hành Kế hoạch triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam tại PV Drilling.

Theo Kế hoạch, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật được tổ chức tập trung tại PV Drilling và các công ty thành viên từ ngày 01/11/2021 đến ngày 11/11/2021, bao gồm các hoạt động chủ yếu sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến Ngày Pháp luật Việt Nam thông qua khẩu hiệu:

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam
Người lao động PV Drilling tích cực sản xuất kinh doanh trên tinh thần tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về kiểm soát dịch bệnh Covid-19
.

2. Tuyên truyền, phổ biến các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam trên trang thông tin điện tử của PV Drilling và màn hình chính tại khu vực lễ tân và các đơn vị (nếu có).

3. Tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam trên Bản tin pháp luật số đặc biệt và các ấn phẩm liên quan chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam.

4. Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật” cho người lao động (của PV Drilling và các đơn vị, công ty thành viên) với cơ cấu giải thưởng bao gồm các nhóm giải thưởng cho cá nhân và tập thể tham gia và đạt giải thưởng theo Thể lệ cuộc thi do Ban tổ chức ban hành.

Ban Pháp chế chủ trì thực hiện Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ và theo chỉ đạo của Tổng giám đốc, tiến hành sơ kết, đánh giá, đề nghị khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Kế hoạch. Văn phòng Tổng công ty, Ban Quản lý hệ thống thông tin phối hợp với Ban Pháp chế để bố trí nhân lực và kinh phí thực hiện những nhiệm vụ được giao. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, các Ban/Văn phòng/chi nhánh và các đơn vị, công ty thành viên của PV Drilling chủ động, tích cực phối hợp với Ban Pháp chế phổ biến, khuyến khích sự tham gia rộng rãi của người lao động tại đơn vị, công ty mình, góp phần triển khai hiệu quả Kế hoạch.

backtotop