Truyền Thông

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại PV Drilling năm 2020

 


(Nguồn: sưu tầm từ Internet)

Theo quy định tại Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 09/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (“PV Drilling”) hằng năm đều tổ chức thành công các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11. Qua 7 năm tổ chức, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật không ngừng thu hút được sự quan tâm của đông đảo người lao động, góp phần nâng cao ý thức pháp luật của mỗi cá nhân người lao động, xây dựng văn hóa ứng xử văn minh, phù hợp pháp luật tại PV Drilling.

Để hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020, ngày 07/10/2020 Tổng giám đốc PV Drilling đã ký Quyết định số 179/QĐ-PVD về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam tại PV Drilling. Mục đích của việc ban hành Kế hoạch này để triển khai có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại PV Drilling theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật, với trọng tâm là Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Đầu tư 2020, quy định mới của Bộ luật Lao động 2019 có liên quan thiết thực đến toàn thể người lao động PV Drilling, tiếp tục thu hút sự quan tâm rộng rãi, nâng cao và làm sâu sắc thêm nhận thức của người lao động tại PV Drilling về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật và khẳng định tinh thần thượng tôn pháp luật, nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh Hiến pháp và pháp luật của người lao động PV Drilling.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật sẽ được tổ chức tập trung tại PV Drilling và các đơn vị, công ty thành viên từ ngày 02/11/2020 đến ngày 11/11/2020, bao gồm các hoạt động chủ yếu sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến Ngày Pháp luật Việt Nam thông qua khẩu hiệu Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam – Người lao động PV Drilling phấn đấu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh với tinh thần thượng tôn pháp luật đặt tại trụ sở của PV Drilling và các đơn vị, công ty thành viên tại thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và đăng trên các ấn phẩm, trang thông tin điện tử.

2. Tuyên truyền, phổ biến các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên trang thông tin điện tử của PV Drilling và màn hình chính tại khu vực lễ tân và các đơn vị.

3. Tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam và các nội dung mới của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Bộ luật Lao động trên Bản tin pháp luật số đặc biệt và các ấn phẩm liên quan chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam.

4. Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật” (với trọng tâm là Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Bộ luật Lao động) cho người lao động (của PV Drilling và các đơn vị, công ty thành viên) với cơ cấu giải thưởng bao gồm các nhóm giải thưởng cho cá nhân và tập thể tham gia và đạt giải thưởng theo Thể lệ cuộc thi do Ban tổ chức ban hành.

Ban Pháp chế chủ trì thực hiện Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ và theo chỉ đạo của Tổng giám đốc, tiến hành sơ kết, đánh giá, đề nghị khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Kế hoạch. Văn phòng Tổng công ty, Ban Quản lý hệ thống thông tin phối hợp với Ban Pháp chế để bố trí nhân lực và kinh phí thực hiện những nhiệm vụ được giao. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, các Ban/Văn phòng/Chi nhánh và các công ty thành viên của PV Drilling chủ động, tích cực phối hợp với Ban Pháp chế phổ biến, khuyến khích sự tham gia rộng rãi của người lao động, góp phần triển khai hiệu quả Kế hoạch.

backtotop