Tin tức
Ngày 13/9/2019 Fitch Ratings đã công bố kết quả đánh giá tín nhiệm độc lập của PVN ở mức bb+; xếp hạng nhà phát hành công cụ nợ dài hạn bằng ngoại tệ (IDR) lần đầu tiên ở ...
Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí công bố thông tin về ngày giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết
Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên 2019 Công ty Mẹ và Hợp nhất đã được soát xét
Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí công bố nội dung giải trình Lợi nhuận sau thuế BCTC Hợp nhất bán niên năm 2019 sau kiểm toán giảm so với trước kiểm ...
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
35,840,431Lượt truy cập