Tin tức
Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan dầu khí (PV Drilling) chúc mừng, biểu dương và ghi nhận những kêt quả mà đội Văn nghệ của Tổng Công ty ...
Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí công bố thông tin về việc Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
35,251,134Lượt truy cập